SKO Privacybeleid

Wat zijn persoonsgegevens?
De gegevens over de leerlingen noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het begeleiden van onze leerlingen.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?
De meeste persoonsgegevens ontvangen wij van ouders, bijvoorbeeld bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel gegevens over onze leerlingen zoals cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd, als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld medische gegevens (denk aan een dyslexie of ADHD diagnose).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in digitale administratiesystemen. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in leerlingvolgsystemen. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot de medewerkers van de school van jouw kind.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
Onze scholen maken deel uit van de SKO. In het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid worden er met de SKO (een beperkt aantal) persoonsgegevens gedeeld. In het privacyreglement staat beschreven wat de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.

Tijdens de lessen worden digitale leermaterialen gebruikt. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld om een leerling te kunnen identificeren als hij of zij inlogt. Wij hebben met alle leveranciers van digitale leermaterialen afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar expliciet toestemming voor geven.

Wanneer er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties vragen we daar vooraf toestemming van de ouders voor, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar of het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ons om informatie vraagt.

Persoonsgegevens bekijken en aanpassen
Ouders hebben het recht om de gegevens van hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag je ons vragen die gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid). Voor vragen over of het uitoefenen van deze rechten, kan je contact opnemen met de leerkracht of met de schooldirecteur. In ons privacyreglement staat beschreven wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Gebruik van beeldmateriaal van leerlingen

Voor het gebruik van foto’s en video opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief vragen wij vooraf toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Ook als je toestemming geeft voor het gebruiken van beeldmateriaal van jouw kind, blijven wij zorgvuldig met dit beeld omgaan en wegen wij per keer af of het passend is om een beeld te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kan je terecht bij de leerkracht van jouw kind, of bij de schooldirecteur.