College van Bestuur

Maaike Huisman en Marc Kammeraad vormen samen het College van Bestuur (CvB) van SKO. Zij ontwikkelen het SKO-beleid, samen met de scholen, de 3 lokale netwerken waarin de 27 directies van de SKO-scholen zijn verenigd: regio Almere, regio Lelystad-Dronten en regio Veluwe, het bestuursbureau, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.

Het CvB is eindverantwoordelijk voor dit beleid en de kwaliteit van de SKO-scholen. Het zorgt onder andere dat iedereen binnen SKO het hoger doel voor ogen houdt: samen voor ieder kind ruimte creëren om geluk te kunnen ervaren.

Contact met het CvB is mogelijk via ons secretariaat:
Telefoonnummer: (0320) 22 50 40
Mail: secretariaat@skofv.nl

Bestuursreglement

Hoe zijn de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van het SKO-bestuur verdeeld? Het staat vastgelegd in het Bestuursreglement.

Bestuursreglement

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) draagt bij aan het bereiken van de organisatiedoelen van SKO. De vijf toezichthouders uit de raad staan ons bestuur bij, maar stellen ze ook kritische vragen. Zo bieden ze het bestuur zowel ondersteuning als tegenkracht.

De Raad van Toezicht vervult drie belangrijke, wettelijk toegewezen taken:

 1. Toezichthouder op het bestuur en de algemene gang van zaken
 2. Klankbord en adviseur voor het bestuur
 3. De officiële werkgever van het bestuur

De Raad van toezicht bestaat nu uit de volgende leden:

 • Henk Wilbers, voorzitter Raad van Toezicht, remuneratiecommissie
 • Els van Elderen, lid onderwijscommissie en remuneratiecommissie
 • Joost Bergen, lid auditcommissie
 • Erik Frieling, lid auditcommissie
 • Josje Compaan, lid onderwijscommissie

Wat doen de verschillende commissies?

 • De remuneratiecommissie zorgt voor een correct beloningsbeleid en voor het werven en selecteren van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zelf.
 • De auditcommissie adviseert over de financiën en bereidt de besluitvorming daarover voor.
 • De onderwijscommissie adviseert en beoordeelt het onderwijs en de kwaliteitssystemen.

RvT-leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Na een periode van toezicht houden kunnen zij één keer herbenoemd worden.