Over SKO

Wij zijn SKO. Wij bouwen met ons hart, lef en vertrouwen aan het onderwijs van morgen. Waarom we dat doen? Omdat onze leerlingen en medewerkers de ruimte verdienen om geluk te ervaren. Met een team van 650 skollega’s bieden wij op en top onderwijs voor onze 6700 leerlingen. Op al onze 27 katholieke basisscholen dagen we elke dag leerlingen uit en laten we ze onderwijs ervaren. Elke school vanuit zijn eigen unieke achtergrond; van grote stads- tot kleinere dorpsscholen, van Daltononderwijs tot Jenaplan en van traditionele klassen tot unitonderwijs. Altijd met het oog op onze gezamenlijke missie: ruimte creëren voor geluk.

Je vindt SKO-scholen in Almere, Lelystad, Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Elburg, ’t Harde, Harderwijk, Nunspeet en Putten. Waar de SKO-school ook staat, het is de verbindende plek in het leven van onze leerlingen. Wij ontwerpen samen met ouders, de buurt, kinderopvang, voortgezet onderwijs en gemeenten een veilige ruimte voor elke leerling. Ruimte waarin je kind alles krijgt aangereikt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. En omdat we dat samen doen, leren we van elkaar. We delen kennis en ervaring. Daar groeien we namelijk allemaal van. En daarmee ons onderwijs.

SKO kunnen we samenvatten in de volgende cijfers:

SKO, daar wil je bij horen

Wij zijn SKO. Wij bouwen aan het onderwijs van morgen als Ontwerpers van Onderwijs.

Onze visie is weergegeven in tekeningen in deze video. Deze video neemt je mee in ons verhaal over waarom onze basisscholengroep bestaat, waarvoor wij doen wat we doen, waar we goed in zijn en wat onze ambities zijn als organisatie.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt al onze 27 basisscholen bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid en projecten. Denk aan personeelszaken, huisvesting, financiën en communicatie.

De medewerkers van het bestuursbureau staan elk dag vanuit hun eigen expertise klaar om de scholen te ondersteunen. Ook worden vanuit het bestuursbureau gezamenlijke thema’s opgepakt en gecoördineerd

Maak kennis met de medewerkers van het bestuursbureau

 • Marie-José Stam, Bestuurssecretaris
 • Yvonne Vogels, Bestuurssecretaresse
 • Ingrid Bergervoet, Administratief medewerker
 • Marie Claire Eising, Controller
 • Marlies van der Tooren, Adviseur bedrijfsvoering
 • Wiesje Verhoeven, Adviseur Onderwijs & Kwaliteit / Directeur stafbureau a.i.
 • Jolanda Verheul, Adviseur Onderwijs & Kwaliteit
 • Lidwien Bruin, Adviseur Onderwijs & Kwaliteit
 • Chantal van der Pouw, Adviseur HRM
 • Jacqueline Haar, Adviseur HRM
 • Nasim Nagelhout, HR-assistent
 • Saskia Maatman, Projectleider / Coördinator Samen Opleiden & Professionaliseren
 • Lia Rosa Gastaldo, Teamleider Flevopool / Balanscoach
 • Lotte Mulderij, Adviseur Passend Onderwijs a.i.
 • Paula Heikamp, Adviseur Passend Onderwijs a.i.

Medewerkers van het bestuursbureau zijn te bereiken via:
Telefoonnummer: (0320) 22 50 40
Mail: secretariaat@skofv.nl

College van Bestuur

Maaike Huisman en Marc Kammeraad vormen samen het College van Bestuur (CvB) van SKO. Zij ontwikkelen het SKO-beleid, samen met de scholen, de 3 lokale netwerken waarin de 27 directies van de SKO-scholen zijn verenigd: regio Almere, regio Lelystad-Dronten en regio Veluwe, het bestuursbureau, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.

Het CvB is eindverantwoordelijk voor dit beleid en de kwaliteit van de SKO-scholen. Het zorgt onder andere dat iedereen binnen SKO het hoger doel voor ogen houdt: samen voor ieder kind ruimte creëren om geluk te kunnen ervaren.

Contact met het CvB is mogelijk via ons secretariaat:
Telefoonnummer: (0320) 22 50 40
Mail: secretariaat@skofv.nl

Bestuursreglement

Hoe zijn de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van het SKO-bestuur verdeeld? Het staat vastgelegd in het Bestuursreglement.

Bestuursreglement

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) draagt bij aan het bereiken van de organisatiedoelen van SKO. De vijf toezichthouders uit de raad staan ons bestuur bij, maar stellen ze ook kritische vragen. Zo bieden ze het bestuur zowel ondersteuning als tegenkracht.

De Raad van Toezicht vervult drie belangrijke, wettelijk toegewezen taken:

 1. Toezichthouder op het bestuur en de algemene gang van zaken
 2. Klankbord en adviseur voor het bestuur
 3. De officiële werkgever van het bestuur

De Raad van toezicht bestaat nu uit de volgende leden:

 • Henk Wilbers, voorzitter Raad van Toezicht, remuneratiecommissie
 • Monique Visser, lid, auditcommissie
 • Ton Voortman, lid, auditcommissie
 • Els van Elderen, lid, onderwijscommissie en remuneratiecommissie
 • Ed Bosschaart, lid, onderwijscommissie

Wat doen de verschillende commissies?

 • De remuneratiecommissie zorgt voor een correct beloningsbeleid en voor het werven en selecteren van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zelf.
 • De auditcommissie adviseert over de financiën en bereidt de besluitvorming daarover voor.
 • De onderwijscommissie adviseert en beoordeelt het onderwijs en de kwaliteitssystemen.

RvT-leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Na een periode van toezicht houden kunnen zij één keer herbenoemd worden.

Samen bouwen

Samen bouwen aan het onderwijs van morgen. Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bouwt mee aan zaken die alle SKO-scholen aangaan. Daarnaast kent elke school zijn eigen medezeggenschapsraad (MR). In beide gevallen bestaat de raad uit zowel ouders als medewerkers.

De GMR-leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden van onze scholen. De GMR bestaat uit zes medewerkers en zes ouders. Alle GMR-leden zijn verbonden aan een SKO-school. Zo geven we ruimte aan iedereen die onderwijs voor elk kind wil mee-ontwerpen. Binnen de MR’s komen (beleids)zaken aan de orde, zoals financiën, schooltijden en een pestprotocol op schoolniveau. De GMR bespreekt overkoepelende beleidszaken die alle scholen aangaan zoals de kwaliteit van onderwijs, personeelsbeleid, financieel beleid en langetermijnplannen.

Wanneer er vacatures openstaan voor de GMR, wordt dit aangekondigd via onze communicatiekanalen. Wij nodigen je dan graag uit om je aan te melden, waarna met een verkiezing het nieuwe GMR-lid wordt gekozen. Voor meer informatie over de MR van elke school en de verkiezingen daarvan kun je terecht bij de school zelf.

Maak kennis met de leden van de GMR

 • Almere: Yvette Haring (ouder-lid), Magda Wien (personeel-lid), Mariska Post (personeel-lid)
 • Lelystad / Dronten: Roelof Schaafsma (ouder-lid), Rolf Tuinman (personeel-lid), Bianca Breurken (personeel-lid)
 • Veluwe: Daan Smit (ouder-lid), Tessa Spauwen (ouder-lid), Nicole Bruitzman (ouder-lid)

Contact met de GMR

Kom in contact met de GMR via Marjon Govers, secretaris: m.govers@gmr.skofv.nl. Wil je liever telefonisch contact? Stuur dan een e-mail met je telefoonnummer en dan nemen we contact met je op.

Strategisch beleidsplan

Ons strategisch jaarplan is weergegeven in tekeningen.

Jaarplan

Schorsing en verwijdering

In sommige uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van wangedrag van de leerling of de ouders, kan het College van Bestuur genoodzaakt zijn een leerling te schorsen of te verwijderen van school.

In het protocol Time Out Schorsen en Verwijderen vind je hier meer informatie over.

Protocol Time Out Schorsen en Verwijderen

Leerplicht, verzuim en verlof

De leerplicht, verzuim en verlof wordt per school anders vormgegeven. Hoe dit voor de school van jouw kind(eren) is uitgewerkt, lees je in de schoolgids. Deze is te vinden op de schoolwebsite.

Klachten

Goed contact tussen school en de ouders en verzorgers is voor een leerling van groot belang. Open communicatie maakt de sfeer prettig en geeft kinderen de ruimte die nodig is om ‘Op en top onderwijs’ te ontvangen. Het kan zijn dat je het een keer niet eens bent met een beslissing op school. Neem dan de ruimte om ons daarover in te lichten. We horen je graag. Dat kan bij de leraar, een intern begeleider of de directeur van de school. Kom je er niet uit? Maak dan gebruik van de klachtenregeling van de SKO.

Klachtenregeling

Veiligheid en privacy

Vertrouwenspersonen
Een veilige omgeving waarin elk kind en elke medewerker de ruimte voelt om geluk te ervaren heeft bij ons hoge prioriteit. Toch gebeurt er soms iets waardoor je gevoel van veiligheid verandert. In dat geval is de vertrouwenspersoon van de school er voor je. Wie dat is, vind je op de website en in de schoolgids van jouw school. Liever in contact met een extern vertrouwenspersoon? Dat kan. Wie dat is lees je hier.

Privacy
Op onze scholen gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit staat in het privacyreglement en het privacybeleid van onze scholengroep. Ook is er een externe functionaris voor gegevensbescherming (FG) die erop toeziet dat wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven op al onze scholen. In ons privacybeleid lees je meer over hoe we omgaan met de persoonsgegevens van onze leerlingen en medewerkers.

Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een externe functionaris gegevensbescherming ingehuurd van Privacy op School. Deze functionaris adviseert en controleert ons en doet aanbevelingen voor ons privacybeleid. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Privacy op School, telefoon 0172-785075 of mail lars@privacyopschool.nl.

Privacyreglement

En bekijk ons privacybeleid.

Klokkenluidersregeling
Binnen SKO gaan we uit van een veilige omgeving. Zijn er toch vermoedens van misstanden? Dan kunnen medewerkers dit op een veilige en eenvoudige manier kenbaar maken. Het Klokkenluidersreglement beschrijft hoe collega’s het vermoeden van een misstand kunnen melden.

Klokkenluidersregeling

Integriteitscode
Binnen SKO werken we allemaal intensief samen met onze omgeving. Het is belangrijk dat ouders en andere belanghebbenden kunnen vertrouwen op SKO als organisatie en op de mensen die met elkaar het gezicht van de organisatie vormen. Een aantal zaken is daarom vastgelegd in een integriteitscode.

Integriteitscode

Bestuursverslag en jaarrekening

Elk jaar maken we een bestuursverslag en jaarrekening. Hieronder vind je de verslagen van 2021 en de jaren ervoor.

2021

2020

2019

2018

2017