Een goede relatie tussen de scholen en de ouders en verzorgers draagt positief bij aan de schoolontwikkeling van de leerlingen. Dat is niet alleen wat wij dagelijks in de praktijk ervaren, maar ook wat verschillende onderzoeken aantonen. Al onze scholen besteden dan ook veel aandacht aan het onderhouden van deze relatie.

Medezeggenschapsraden

Medezeggenschap vinden wij belangrijk, want middels de medezeggenschap krijgt de samenwerkingen tussen de ouders en verzorgers en onze scholen vorm. Er zijn twee soorten medezeggenschapsraden (MR’s), namelijk de MR op schoolniveau en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op SKO niveau. De medezeggenschapsraden bestaan altijd uit betrokken ouders en verzorgers en uit schoolpersoneel.

Binnen de MR’s komen (beleids)zaken aan de orde, bijvoorbeeld financiën, schooltijden en een pestprotocol op schoolniveau. De GMR bespreekt overkoepelende beleidszaken die alle scholen aangaan. Beide MR’s zijn bezig met de de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs en zij brengen deze ideeën tot leven in de praktijk.

Wanneer er vacatures open staan voor de MR’s wordt dit aangekondigd. Wij nodigen je graag uit om je aan te melden, waarna middels een verkiezing het nieuwe MR-lid gekozen wordt.

Vertrouwenspersonen

Wij werken hard aan een veilig schoolklimaat voor al onze leerlingen en medewerkers. Toch kunnen er situaties voorkomen die dit gevoel aantasten. In deze gevallen kan je terecht bij de vertrouwenspersoon van de school. Wie dat is, is te vinden in de schoolgids en op de website van de school. Er is ook een extern vertrouwenspersoon waar je terecht kunt. De externe vertrouwenspersoon van de SKO is Helmar Niemeijer. Helmar is te bereiken via: helmar@buro-zuiver.nl

Klachtenregeling

Het kan dus voorkomen dat je het niet eens bent met een beslissing van de school. Bij ontevredenheid kan je altijd terecht bij de leraar, een intern begeleider of de directeur van de school. Mocht er op deze manier niet uit gekomen worden, dan is er een klachtenregeling van de SKO waar je op terug kan vallen. Hier is meer informatie over onze klachtenregeling te vinden.

Privacy

Op onze scholen gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement en het privacybeleid van onze scholengroep. Tevens hebben wij een externe functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld, die er op toeziet dat wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven op al onze scholen.

Hier lees je meer over ons privacybeleid en hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leerlingen en personeel.